تبلیغات
آرمان دانش - تست ریاضی
Designed by Freepik
تست ریاضی

در این مکان شما می توانید چندین تست ریاضی را ببینید و از آن ها استفاده کنید:

1)حاصل ضرب سن بچه های کوکب خانم 1664 است،سن بزرگترین بچه2  برابر سن کوچکترین بچه است .کوکب خانم چند فرزند دارد؟(سن بچه ها عددی صحیح است)

1)2                                  2)3                                  3)4                          4)5                            5)6

2)به جای a چند رقم مختلف می توانیم قرار دهیم تا عدد 3a12 در مبنای 5 مضرب 2 باشد؟

1)2                                           2)3                                           3)4                                 4)5
 
3)در شکل مقابل چند مربع دیده می شود؟    

         
         
         
         
         
  
                                                                                                                                  
1)30                                     2)45                                  3)50                                               4)55


4)در افسانه ها آمده است وقتی پادشاه هند می خواست به مخترع شطرنج پاداش دهد،طرف در دیزی را باز دید و خواست به ازای خانه اول شطرنج یک دانه گندم،به ازای خانه دوم دو دانه گندم و به همین ترتیب برای هر خانه ای 2 برابر خانه قبل به او گندم داده شود.فرض کنید نخستین خانه شطرنج سفید باشد.چه کسری از کل گندم ها به ازای خانه های سفید درخواست شده است؟

1)0/33                        2)0/50                                         3)0/66                                      4)0/75
5)بین دو عدد 2809 و 2916 چند عدد صحیح وجود دارد که مجذور کامل باشند؟
 
1) هیچ                        2)4                                             3)6                                           4)8
 
6)بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد 81 و 108 بر چند عدد اول بخشپذیر است؟
 
1)4                             2)3                                             3)2                                          4)1
 
7)10 برگ کاغذ داریم