تبلیغات
آرمان دانش - برخورد
Designed by Freepik
برخورد

برخورد

به مدل سازی زیر توجه كنید در این مدل سازی دو ماشین آبی و قرمز به یكدیگر برخورد می کنند.

مدل سازی

شما می توانید جرم و سرعت هر ماشین را تعیین كنید. (البته جرم ماشین بایستی كمتر ٥/٠ كیلوگرم و سرعت ماشین بین ٥/٠ -و ٥/٠ متر بر ثانیه باشد) در ضمن با انتخاب (Elastic Collision) نوع برخورد الاستیك و با انتخاب (Inelastic Collison) نوع برخورد غیر الاستیك خواهد شد.

جرم ماشین قرمز را ٥/٠ کیلوگرم و سرعت آن را٥/٠ متربرثانیه و جرم ماشین آبی را ٥/٠ کیلوگرم و سرعت آن را صفر در نظر بگیرید. حال روی كلید Start تقه بزنید. اگر برخورد الاستیك باشد نحوه حركت هر ماشین چگونه خواهد بود؟ اگر برخورد غیر الاستیك باشد نحوه حركت هر ماشین چگونه خواهد بود؟

جهت مشاهده مدل سازی اینجا را کلیک کنید و فایل index را بازکنید.

 

سعی كنید این برخورد را از دیدگاه سرعت (Velocity) و انرژی (Kinetic energy) بررسی نمایید.وقتی برخورد را از دیدگاه انرژی بررسی می كنید، به دقت به مقادیر انرژی قبل و بعد از برخورد توجه كنید. آیا در برخورد غیرالاستیك قانون بقای انرژی جنبشی صادق است؟

 حال آزمایش دیگری ترتیب می دهیم.جرم ماشین قرمز را ٥/٠ کیلوگرم و سرعت آن را ٥/٠متر بر ثانیه  و جرم ماشین آبی را ٥/٠ کیلوگرم و سرعت آن را ٥/٠- متربرثانیه در نظر بگیرید. حال روی كلید Start تقه بزنید. اگر برخورد الاستیك باشد نحوه حركت هر ماشین چگونه است؟

اگر برخورد غیر الاستیك باشد نحوه حركت ماشین ها چگونه خواهد بود