تبلیغات
آرمان دانش - سوالات تشریحی
Designed by Freepik
سوالات تشریحی

ریاضی

  1. حیوانات برای در امان ماندن از  سیل به یک کشتی پناه بردند.اسکارت هم بلوط ها و فندق هایش را در سه جعبه ریخت به طوری که در یک جعبه فقط فندق ،در یک جعبه فقط بلوط و در جعبه دیگر هم فندق و بلوط وجود دارد.سپس روی هر کدام از آن ها یکی از سه بر چسب فندق،بلوط و فندق و بلوط را چسبانید و وارد کشتی شد.از آن جایی که اسکارت برای وارد شدن به کشتی خیلی عجله داشت،برچسب هیچ کدام از جعبه ها را درست نزد و اکنون فقط حق دارد با برداشتن یک میوه از درون هر جعبه،محتویات درون هر سه جعبه را مشخص کند.اسکارت چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟