تبلیغات
آرمان دانش - تست فیزیک
Designed by Freepik
تست فیزیک

فیزیک

1.متحرکی جا به جایی 144 کیلومتر را در مدت یک ساعت طی نمود سرعت آن چند متر بر ثانیه است؟

1)10                                            2)20                                               3)30                                        4)40

2.فاصله خورشید تا زمین 150 میلیون کیلومتر و سرعت نور در هوا 300000کیلومتر بر ثانیه است پس از چند ثانیه نور خورشید به زمین می رسد؟

1)45000                                     2)500                                           3)400                                       4)4500

3.با غلبه بر کدام یک از نیرو ها زیر در جسم انرژی ذخیره نمی شود؟

1) نیروی اصطکاک                   2) نیروی بین بارها                      3) نیروی فنر                       4) نیروی جاذبه زمین

4.هر گاه سرعت اتومبیل دو برابر شود انرژی جنبشی آن چند برابر می شود؟

1)2                                         2)4                                         3)1/2                                      4)1/4                      
5.انرژی گرمایی از چه نوع انرژی است؟

1)شیمیایی                                 2) پتانسیل                                 3) جنبشی                                      4) نورانی

6.سرعت هواپیما را با چه واحدی بیان می کنند؟

1) متر بر ثانیه                               2) مایل بر ساعت                     3) کیلومتر بر ساعت                  4) سال نوری

7.ثابت فنر به کدام یک از عوامل زیر بستگی ندارد؟

1) جنس فنر                      2) طول فنر و فاصله حلقه ها از یکدیگر           3) قطر سیم                 4) رنگ سیم