تبلیغات
آرمان دانش - تست شیمی
Designed by Freepik
تست شیمی

این سوالات نسبتا دشوار می باشد و برای دانش آموزان سال سوم است.

1.در جدول تناوبی عناصر کمترین تعداد عنصر ها،مربوط به                   است.

1-فلزات                                   2-شبه فلزات                                          3- نافلزات                   4-فلزات و نافلزات

2.عدد جرمی عنصری 65 و تعداد نوترون های آن 5 واحد بیشتر از تعداد پروتون های موجود در هسته آن است عدد اتمی لین عنصر چند است؟

1-35                                                  2-60                                     3-70                                     4-30

3.کدام نیرو باعث تشکیل شبکه بلوری نمک خوراکی است؟

1- جاذبه بین یون های کلر                                  2-جاذبه بین یون های سدیم و کلر

3- جاذبه بین یون های سدیم                             4-دافعه بین یون های سدیم

4.صابون خاصیت            دارد.

1- بازی                                     2-اسیدی                            3-خنثی

5.فرایند های داده شده به جز گزینه                گرماده هستند.

1- حل شدن سود در آب                                                               2-حل شدن آمونیوم نیترات در آب

3-واکنش میان گیلیسیرین و پتاسیم پر منگنات                             4-حل شدن اسید در آب

6.در کدام مورد نیروی جاذبه بین مولکول ها از همه قوی تر است؟

1-آب                              2- نمک                           3-هلیم                               4- متان

7.در همه تغییرات شیمیایی                     تغییر میکند.

1- نوع مولکول ها                           2- نوع اتم ها                            3-تعداد اتم ها                    4-تعداد مولکول ها